Privacyverklaring

De juridische organisatie van Wittepoel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Wittepoel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten. Wij verwerken deze persoonsgegevens van u. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Zorgverzekeringspolis gegevens
 • Gegevens verwijzer en (externe) behandelaars

Hierbij willen wij specifiek aangeven dat wij bovenstaande gegevens alleen verwerken indien deze van toepassing zijn op de opdracht en overeenkomst met u, en dat deze niet voor iedere relatie standaard verwerkt worden.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Voor het adequaat en rechtmatig verstrekken van medische hulpmiddelen is het noodzakelijk dat wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verzamelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over indicaties, stoornissen en maten van het lichaam. Met deze informatie zal Wittepoel extra zorgvuldig omgaan gezien de gevoeligheid van deze informatie. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@wittepoel.nl.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wittepoel verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om u onze diensten en producten te kunnen leveren ten behoeve van uw mobiliteit.

Deze diensten zien o.a. toe op pedicure behandelingen, podologische- en podotherapeutische behandelingen en orthopedische schoentechniek, inclusief de afhandeling van zorgverzekeringsdeclaraties van afgenomen producten en diensten.

Wij onderscheiden in ons aanbod de volgende producten en diensten:

 • Orthopedische schoenen, type A
 • Orthopedische schoenen, type B
 • Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen
 • Podologie en Steunzolen
 • Podotherapie
 • Medische pedicure
 • Confectieschoenen voor volwassenen (+ aanverwante retail)
 • Confectieschoenen voor kinderen
 • Schoenreparatie

 
Geautomatiseerde besluitvorming
Wittepoel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder tussenkomst van een persoon.

Wittepoel gebruikt voor verwerking van (persoons)gegevens voornamelijk de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Microsoft Office
 • Unit4 Multivers
 • James-software
 • Tors webshopsysteem

Indien u meer informatie wenst over onze systemen en onze informatiebeveiliging dan kunnen wij deze uiteraard op verzoek aan u verstrekken.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wittepoel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij de bewaartermijnen die de wet en de belastingdienst ons voorschrijft.


Delen van persoonsgegevens met derden
Wittepoel verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit is met name van toepassing op het delen van verstrekte gegevens met uw zorgverzekeraar en in eventuele samenwerking met zorgverleners die deel uitmaken van ons behandelnetwerk.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wittepoel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wittepoel.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wittepoel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wittepoel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@wittepoel.nl.

 

 

Gerelateerde artikelen